Transparencia

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de transparéncia, bon govern i participació (DOGV 7500,08/04/2015) Xarxa Teatre S.L. ha rebut ajudes de l’Institut Valencià de Cultura per valor de 125.814,00 € per a l’any 2022 i 130.000,00€ per a l’any 2023 per a la co-producció internacional XL, així com, la gira dels 40 anys (2022-2023), l’assisténcia a Fires i l’edició de la revista Fiestacultura


De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, de transparencia, buen gobierno y participación (DOGV 7500,08/04/2015) Xarxa Teatre S.L. ha recibido durante el año 2021 ayudas del Institut Valencià de la Cultura por valor de 74.848€ € repartidas de la siguiente forma:

7.348€ para la assistencia de la Mostra d’Alcoi, Fia Tárrega, Umore Azoka y Mercartes.

7.500 € como subvención para la revista internacional cuatrimestral Fiestacultura.

60.000 € para la producción de Biohàbitat, la tercera parte de la trilogía Distopía.


De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, de transparencia, buen gobierno y participación (DOGV 7500,08/04/2015) Xarxa Teatre S.L. ha recibido durante el año 2020 ayudas del Institut Valencià de la Cultura por valor de 68.717,00 € repartidas de la siguiente forma:

3.117€ para sufragar las pérdidas ocasionadas por las suspensiones XX en Vitoria y Veles e Ventes en Pforzheim (Alemania) previstas y no ejecutadas en 2020 a causa de la COVID-19

5.600 € como subvención para la revista internacional cuatrimestral  Fiestacultura y por la edición del libro Paisajes Escénicos.

60.000 € para la producción de Ecocidi, la segunda parte de la trilogía Distopía.

Pin It on Pinterest